LOGO_ROMA_INFRAESTRUCTURES_nou.png                                                   

Telèfon emergències: 600 999 111 Telefon24h
En horari laboral: +34 973 60 17 33
 Lloguer contenidors: 600 44 44 33

+ informació

Camí rural

 Execució de les obres de condicionament i millora de diversos camins als ttmm de  Sant Guim de la Plana i  Sant Ramon (Segarra). Clau: xa-06914 

 

Tipus d'obra: Camí rural Any execució: 2007
Promotor: REGSA Pressupost: 315.112,72 €

Descripció:
Actuacions prèvies: Formació d’esplanada i drenatge longitudinal/transversal Ferm: Tot-ú i reg asfàltic Senyalització: Senyalització vertical i horitzontal.

urb1

 

 

 Pavimentació resta de camins veïnals 

 

Tipus d'obra: Camí rural Any execució: 2008
Promotor: AJUNTAMENT DE PALAU D’ANGLESOLA Pressupost: 225.900,00 €

Descripció:
Camins pavimentats: Actuacions prèvies: Formació d’esplanada i drenatge longitudinal/transversal Ferm: Tot-ú i capa d’aglomerat asfàltic Senyalització: Senyalització vertical i horitzontal. Manteniment de camins: Reperfilat d’esplanada i aportació de material granular.

urb1

 

 

 Condicionament i millora de diversos camins a la comarca de La Noguera. 

 

Tipus d'obra: Camí rural Any execució: 2008
Promotor: REGSA Pressupost: 363.238,95 €

Descripció:
Condicionament del camí rural des de Montgai a Butsenit, consistent en ampliació camí, drenatges tranversal i longitudinals, cunetes remuntables de formigó, ferm amb ZA i doble tractament superficial, senyalització vertical.

urb1 urb1 urb1

 

 

 Millora i reasfaltat de camins del municipi de Lleida. 

 

Tipus d'obra: Camí rural Any execució: 2009
Promotor: LA PAERIA Pressupost: 718.873,13 €

Descripció:
L’obra va consistir en la millora dels drenatges transversal i longitudinals, amb l’execució de drenatges, cunetes en terra i formigonades i passos tranversals. Formació d’esplanada amb tot-ú artificial, estesa d’aglomerat tipus D-12, senyalització vertical i horitzontal.

urb1 urb1 urb1